Privacy- en cookiebeleid

P. Degroote Orthodontie (hier ook bekend als “wij” of “ons”) verzamelt in het kader van een orthodontische behandeling gegevens van de patiënt(e), van de ouder(s) of voogd van patiënt indien deze minderjarig is en van familieleden van wie wij persoonsgegevens ontvangen. We begrijpen het grote belang van het bewaken van de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden daarom zorgvuldig door ons verwerkt en beschermd. We doen dit overeenkomstig de toepasselijke privacywet- en regelgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die inging op 25 mei 2018. De AVG is van toepassing op het verwerken van persoonsgegevens van burgers van de lidstaten van de Europese Unie. Krachtens de AVG zijn persoonsgegevens alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. We lichten hierbij toe hoe wij deze gegevens verzamelen, bewaren, verwerken en overdragen en met welke doeleinden we dat doen.

Door het laten opstellen door ons van een orthodontisch behandelplan voor uzelf of voor uw familielid/kind en door het meedelen van uw persoonsgegevens of die van uw familielid/kind, verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze privacy- en cookieverklaring en gaat u uitdrukkelijk akkoord met deze verklaring alsook met de verwerking van de gegevens zelf.

 

Wie verwerkt uw gegevens ?

De website www.OrthodontieDegroote.be is een initiatief van P. Degroote Orthodontie BV met KBO 0811.227.232 en gedomicilieerd te Mie Broosplein 1, 2200 Herentals. Deze BV is de verantwoordelijke voor het beheer en de verwerking van uw persoonsgegevens.

Contactgegevens:

014/21.44.44

www.OrthodontieDegroote.be

Info@OrthodontieDegroote.be

 

Welke gegevens verwerken wij?

Persoonlijke gegevens

 • Naam; Voornaam; Geslacht; Geboortedatum; Adres; Taal; Telefoonnummer: persoonlijk en/of werk; GSM nummer; E-mailadres; Relaties met andere patiënten (broer/zus); INSZ nummer; eID nummer; Mutualiteit; Aansluitingsnummer mutualiteit; eventuele andere informatie die wij kunnen uitlezen op de identiteitskaart van de patiënt(e); informatie die u ons doorstuurt.

 

Administratieve gegevens

 • Code gerechtigde; Derdebetalersregeling; Titularis ziekenfondsaansluiting; Aanvullende verzekering; RIZIV; GSZV; Nomenclatuur voor gehospitaliseerde gebruiken; Normale nomenclatuur of nomenclatuur voor mensen met beperking; Nomenclatuur voor bijzondere noden gebruiken; Opmerkingsvelden; Recall methode; Recall interval; Reden contact; Datum laatste bezoek; Datum laatste recall; Historiek verzonden recalls; Historiek afspraken; Historiek gemiste afspraken; Historiek verzonden berichten van afspraken; Externe ID; Historiek opvragingen verzekerbaarheid; Administratieve gegevens orthodontie; Verzonden en ontvangen administratieve brieven; Mutualiteit; Toeleveranciers van medische hulpmiddelen op maat; Incassobureel.

 

Contacten

 • Doorverwijzende) Huisarts, Tandarts of Logopedist en andere zorgverleners

 

Medische gegevens in het kader van de orthodontische behandeling en gezondheid

 • Medische anamnese; Tandheelkundige anamnese; Orthodontische en orthognatische analyse;
 • Verzonden en ontvangen verwijsbrieven; Planning
 • Mondstatus: Aanwezige tanden; Aanwezige restauraties; Aanwezige pathologieën
 • Verrichte behandelingen: Datum; Tandnummers; Nomenclatuurcodes; Opmerkingen; Gebruikte materialen; Orthodontische gegevens
 • Beeldmateriaal: Aangezichts- en mondfoto’s, video’s en ander audiovisueel beeldmateriaal, RX-foto’s van hoofd en hals zoals OPG, Teleradiografie, …

 

Financiële gegevens

 • Voorschotten en betalingen; Offertes; Opvragingen ETAR (terugbetaling)
 • Per getuigschrift of ereloonnota: Getuigschriftnummer; Datum; Aangerekend; Ontvangen; Te verwachten vergoeding door mutualiteit; Nomenclatuurnummers; Behandelingen buiten nomenclatuur; OGM nummer; Betaalwijze 

Wanneer u gebruik maakt van een social-media-functie binnen onze website, en u post op social-media, zal de social-media-site ons enige informatie over u verstrekken.

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar, tenzij ze de toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker van de website al dan niet ouder is dan 18 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over minderjarigen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met ons via Info@OrthodontieDegroote.be, zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.

 

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens voor de uitvoering van onze overeenkomst met u en met name om:

 • Een orthodontisch behandelplan te kunnen opstellen en uitvoeren op een correcte manier.
 • Te kunnen communiceren over de betreffende orthodontische behandeling met collega-orthodontisten, doorverwijzende (tand)artsen en uzelf als patiënt(e) of ouder of voogd van een patiënt(e). Door het aangaan van deze overeenkomst en door uw contactgegevens aan ons te verstrekken, verklaart u expliciet dat wij contact met u mogen opnemen in het kader van de (eventuele) orthodontische behandeling van uzelf of uw familielid/kind en dat wij u mogen informeren over onze manier van werken.
 • Informatie te kunnen bezorgen aan zorgbedrijven en/of mutualiteiten en/of verzekeringsdiensten waarvan u als patiënt(e), ouder(s) of voogd hebt aangegeven dat u bij hen aangesloten bent.

U hebt ten alle tijde het recht om uw toestemming hiervoor in te trekken.

 

Hoe lang worden deze gegevens bewaard en wordt uw informatie onderhouden?

 • Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig (i) om de door u gevraagde behandelingen te kunnen uitvoeren, (ii) voor de doeleinden die in dit beleid worden beschreven en (iii) voor de wettelijke doeleinden waarvoor wij verplicht zijn de informatie te bewaren. In dit laatste geval is de bewaartermijn minimaal 5 jaar en maximaal 30 jaar.
 • Uw contactgegevens (naam, voornaam, adres en e-mailadres) worden bewaard voor onbepaalde duur om u te kunnen contacteren indien de behandeling nog niet is gestart, of om u uit te nodigen voor een retentiecontrole (opvolging na het beëindigen van de actieve behandeling)  indien de behandeling is beëindigd. U hebt altijd het recht om te vragen deze herinneringen niet meer te ontvangen en uw contactgegevens te laten wissen.
 • Wij zullen uw gegevens veilig verwijderen wanneer deze niet langer nodig zijn voor deze doeleinden, in overeenstemming met ons bedrijfsbeleid.

Met wie delen wij uw gegevens en waarom?

Wij verkopen of geven uw gegevens niet door aan derden, behalve indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst, zijnde de orthodontische behandeling en dit aan:

 • Ouder(s) of voogd van patiënt(e);
 • Zorgbedrijven en/of mutualiteiten en/of verzekeringsdiensten waarvan u als patiënt(e), of ouders of voogd van patiënt(e) hebt aangegeven dat u bij hen aangesloten bent. Deze instellingen staan zelf in voor de verantwoordelijkheid van de verwerking, bewaring en bescherming van uw gegevens;
 • Overheidsdiensten of andere bevoegde instanties indien dit ons wordt gevraagd en enkel om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen;
 • Uw behandelende arts, tandarts, logopedist, andere zorgverstrekker, …

 

Bepaalde persoonsgegevens die door ons worden verzameld zullen in het kader van de uitvoering van onze overeenkomst of indien dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen, worden doorgegeven aan en mogelijk verwerkt worden door derde dienstverleners, zoals het sociaal secretariaat, onze IT- en softwa

releveranciers, boekhouder en revisor. Het is mogelijk dat één of meer van bovenvermelde derde partijen gelokaliseerd is buiten de Europese Economische Ruimte ("EER"). Er zullen evenwel alleen persoonsgegevens worden doorgestuurd naar derde landen met een passend beschermingsniveau. De werknemers, managers en/of vertegenwoordigers van de hierboven vermelde dienstverleners of instellingen en de gespecialiseerde dienstverleners door hen aangesteld, dienen de vertrouwelijke aard van uw persoonsgegevens te respecteren en kunnen deze gegevens enkel gebruiken in het kader van de doeleinden waarvoor zij werden verstrekt.

 

Voor publicatie van de orthodontische resultaten a.d.h.v. vergelijkende foto’s, video’s of ander audiovisueel materiaal op onze website zullen wij steeds uw uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming vragen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken

Cookies

zijn kleine tekstbestanden die automatisch worden opgeslagen of uitgelezen uit het apparaat van de bezoeker (inclusief PC, tablet of smartphone) bij het bezoeken van een website. De informatie die een cookie verkrijgt met betrekking tot uw gebruik van onze website, uw IP-adres en de ID van het apparaat dat u gebruikt, kan worden doorgegeven aan een beveiligde server die door ons of door een derde partij wordt gebruikt. Over het algemeen wordt deze informatie verzameld en geanalyseerd voor volgend doeleind:

 • om algemene statistieken te genereren en om informatie te verkrijgen over het gebruik van onze website door het publiek en om de gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren (analytics cookies)

Voor het bovengenoemd doeleind maken we gebruik van de volgende cookies:

 • Analytische cookies: Google Analytics verzamelt informatie over hoe u op de App navigeert. We hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst met Google gesloten en we hebben andere maatregelen getroffen om uw privacy te beschermen. We hebben bijvoorbeeld de standaardinstelling in Google Analytics voor het delen van uw persoonsgegevens met Google uitgezet. Daarnaast streeft Google er naar om zich te houden aan meerdere zelfreguleringskaders waaronder het EU-USA Privacy Shield. Raadpleeg de Privacy Shield Website voor meer informatie over het EU-USA Privacy Shield en om de certificatie van Google te bekijken. Lees ook de privacyverklaring van Google (die aan verandering onderhevig is) om te zien hoe zij omgaan met uw persoonsgegevens die verzameld worden via deze cookies.

 

Uw rechten

 • U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij in ons computerbestand beschikken  naar u of naar een ander, eventueel een door u genoemde organisatie, te sturen.
 • U heeft het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens.
 • U heeft het recht om uw eventuele toestemming tot gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door P. Degroote Orthodontie. 

Uw verzoek tot uitoefening van één of meerdere van uw bovenstaande rechten of tot neerlegging van klachten kan u persoonlijk aan ons overmaken via Info@OrthodontieDegroote.be. Om misbruik te voorkomen kunnen we u vragen om een identiteitsbewijs, bijvoorbeeld do

or ons een kopie van uw ID te verstrekken.


P. Degroote Orthodontie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. 

Gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel Tel. 02 274 48 00 Fax. 02 274 48 35 E-mail: contact@apd-gba.be.


U hebt bovendien het recht zich tot de rechtbank te wenden wanneer u meent dat u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Wij maken u erop attent dat sommige persoonsgegevens uitgesloten kunnen zijn van het recht op toegang, correctie, bezwaar, vernietiging of verwijdering, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

 

Websites van derden

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via links gekoppeld zijn aan onze website. We kunnen niet garanderen dat uw (persoonlijke) gegevens door deze derden op een betrouwbare en veilige manier worden gebruikt. Daarom adviseren we u om de privacyverklaring op deze websites te lezen voordat u gebruik gaat maken van hun website/diensten. In geen enkel geval kan P. Degroote Orthodontie of bij uitbreiding één van onze medewerkers aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

 

Automatische beslissingen en profilering

Wij bevestigen dat de verwerking van de persoonsgegevens geen profilering omvat en dat u niet aan volledig geautomatiseerde beslissingen wordt onderworpen.

 

Hoe worden uw persoonlijke gegevens bewaard, beschermd en beveiligd?

Wij nemen passende veiligheidsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat toegang tot uw gegevens is afgeschermd overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Om dit te garanderen, analyseren we regelmatig ons computernetwerk om ervoor te zorgen dat we beschikken over up-to-date tools (firewalls, antivirus) om de gegevens te beschermen. Back-ups worden eveneens dagelijks genomen op onze lokale server en in Dropbox (www.dropbox.com).

 

Wie heeft er toegang tot uw gegevens?

Met het oog op de verwerking van uw persoonsgegevens, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers, medewerkers en aangestelden. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers, medewerkers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy verklaring. De toegang tot onze database, die zowel in de Cloud als lokaal gesitueerd is, is enkel toegankelijk na inloggen.

 

Update

Deze privacy policy werd laatst geactualiseerd op 1 augustus 2018. We behouden ons het recht voor deze privacy- en cookieverklaring aan te passen in het kader van de Algemene Verordening Gegevensverwerking. Nieuwe updates zijn beschikbaar op de website www.OrthodontieDegroote.be of een exemplaar ter inzage kan u verkrijgen aan de balie. Het verdient dan ook aanbeveling om deze regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte bent van wijzigingen.

 

Wat bij verdere vragen?

Indien u na het lezen van deze Privacy- en Cookieverklaring verdere vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, kan u contact opnemen met P. Degroote Orthodontie BV, hetzij per post, hetzij per e-mail.